Workshops @ LISSIM5

Boškovič: "Diagnostics for NP/DP"

Richards: "Right/ Left Edge"

AMOM NANDRAJ: Meiteilon

FERAS SAEED: Arabic (Yemeni)

YANGSOOK PARK: Korean

DRIPTA PIPLAI: Bangla

DEEPAK ALOK: Magahi

DEEPAK KUMAR: Angika

JANANI K: Tamil

HIMA S: Malayalam

MARCIN DADAN: Polish

JYOTI IYER: Hindi

PAROMA SANYAL: Malyalam/ Bangla Prosody

SAKSHI BHATIA & JYOTI IYER: Hindi Prosody